Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Awake Coaching

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer (Awake Coaching) en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Awake Coaching richt zich op coaching, therapie en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meeste ruime zin. Awake Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 62520091.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Awake Coaching en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Awake Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.

Artikel 4 | Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer:
– je je aanmeldt voor een consult, training of sessie, kindertolksessie, 1-op-1 coaching, offline of online, energetisch consult, spiritueel consult of ander product dat wordt aangeboden door Awake Coaching
– een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt houdt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. Opdrachtnemer is op de hoogte dat opdrachtgever een klantendossier bij houdt en behandelt dit conform de Nederlandse privacy wetgeving.

Artikel 6 | Annulering
Bij annulering van een afspraak (online of fysiek in de praktijk) of overeenkomst binnen 5 werkdagen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of niet verschijnen van opdrachtgever worden volledige kosten in rekening gebracht. Tot 5 werkdagen voor aanvang is verzetten van een één op één afspraak – in overleg – mogelijk en is annulering kosteloos.
In geval van calamiteit kan opdrachtnemer de datum van een afspraak verzetten. Hierover informeert opdrachtnemer opdrachtgever zo snel
mogelijk en maakt een nieuwe afspraak.

Artikel 7 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
4. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 8 | Betaling
1. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De betaling dient te geschieden door overmaking op IBAN bankrekeningnummer NL88RABO0301746168. De betalingstermijn die gehanteerd wordt, is 14 dagen na factuurdatum of datum betalingsverzoek.
2. Bij niet tijdige betaling of verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, dient opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de betaling dient opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangen van de factuur of het betalingsverzoek schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

Artikel 9 | Duur en beëindiging
1. De duur van overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goed vinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10 | Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst. De in het kader van de werkzaamheden van opdrachtgever verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan opdrachtnemer, aan derden worden verstrekt. In het privacyverklaring staat hoe Awake Coaching omgaat met persoonlijke gegevens. Awake Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten of producten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens verrichte diensten of andere door opdrachtgever verstrekte opdrachten.
5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
7. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat niet verder dan het bedrag dat de verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het overeengekomen bedrag voor verrichte diensten of product.
8. Producten en diensten van opdrachtnemer zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater of medicatie. Indien de opdrachtgever onder behandeling is van een arts of een andere hulpverlener, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen van coaching of training bij opdrachtnemer.

Artikel 12 | Derden
Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 13 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient opdrachtgever deze binnen 10 werkdagen na ontstaan van de klacht, schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Als er binnen 10 werkdagen geen klacht is ingediend, gaat opdrachtnemer ervan uit dat opdrachtgever tevreden is.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
3. Voor aansprakelijkheid verwijst opdrachtnemer naar Artikel 11 in deze Algemene Voorwaarden

Bovengenoemde voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.